แบบฟอร์มการขอรับการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์

สำหรับโครงการวิจัยใหม่ แบบเต็มรูปแบบ 

 1. บันทึกขอรับการพิจารณารับรองจรรยาบรรณฯ ของหัวหน้าโครงการ 
 2. แบบฟอร์มการขอรับการรับรอง
  1. แบบฟอร์ม NUAE01 จำนวน 6 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 5 ชุด)..(update 15 May 2016 )  * สัตว์ทดลอง
  2. แบบฟอร์ม NUAG01 จำนวน 6 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 5 ชุด)..(update 15 May 2016 )  * สัตว์เกษตร
  3. แบบฟอร์ม NUAQ01 จำนวน 6 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 5 ชุด)..(update 15 May 2016 )  * สัตว์น้ำ
 3. แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด 
 4. บันทึกขอรับการรับรองจรรยาบรรณฯ ของผู้ร่วมโครงการ จำนวน 1 ชุด (กรณีผู้ร่วมโครงการอยู่ต่างสังกัด) 

การยื่นขอรับการรับรองใหม่ แบบยกเว้น 

 1. บันทึกขอรับการรับรองจรรยาบรรณฯ ของหัวหน้าโครงการ จำนวน 1 ชุด 
 2. แบบฟอร์ม NUAE02 จำนวน 6 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 5 ชุด) 
 3. แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด 
 4. บันทึกขอรับการรับรองจรรยาบรรณฯ ของผู้ร่วมโครงการ จำนวน 1 ชุด (กรณีผู้ร่วมโครงการอยู่ต่างสังกัด) 

การปรับแก้โครงการวิจัยตามมติคณะกรรมการฯ

 1. บันทึกขอรับการรับรองจรรยาบรรณฯ ของหัวหน้าโครงการ จำนวน 1 ชุด 
 2. แบบฟอร์ม NUAE01 หรือ แบบฟอร์ม NUAE02 จำนวน 4 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด) 
 3. แบบฟอร์ม NUAE05 แบบฟอร์มสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุม จำนวน 4 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด) 

การปรับแก้โครงการวิจัยหลังจากที่ได้รับการรับรอง

 1. แบบฟอร์มรายงานขอปรับแก้โครงการวิจัย (Protocol Amendment Form) จำนวน 4 ชุด(ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด) 
 2. แบบฟอร์ม NUAE01 หรือ แบบฟอร์ม NUAE02 จำนวน 4 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด)

หมายเหตุ การเพิ่มจำนวนสัตว์ทดลอง การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมระเบียบวิธีการวิจัย การเปลี่ยนแปลง/เพิ่ม เติมรายชื่อหัวหน้าโครงการหรือผู้ร่วมวิจัย การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมสถานที่ดำเนินการวิจัย


การขอขยายระยะเวลาการรับรองโครงการ

การรายงานความก้าวหน้า/การแจ้งปิดโครงการ

แบบฟอร์มการแจ้งข้อร้องเรียน

 • แบบฟอร์มการแจ้งข้อร้องเรียน

หมายเหตุ ข้อร้องเรียน หมายถึง การให้ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานกรณีที่พบว่ามีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่มีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และ/หรือหลักการสากลว่าด้วยจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์