คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าเยี่ยมชมสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าเยี่ยมชมสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองฯ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงวริศราภรณ์ แตงช้าง สัตวแพทย์ประจำสถานสัตว์ทดลองฯ