เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีโครงการวิจัยในสัตว์ที่จะดำเนินการเท่านั้น ( 20 คน )

กำหนดการฝึกอบรม

ภาคบรรยาย  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น.  ห้องประชุมสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย

  • 09.00 – 10.00 น.     SOPs ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคปฏิบัติ
  • 10.00 12.00 น.       อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง

ภาคปฏิบัติ  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย

  • 13.00 – 16.30 น.     การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

รายชื่อผู้ขอเข้าอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
*ข้อมูล ณ วันที่ 14 พย 2560

1 นางสาว เจนจิรา พันธุ์สิริ
2 นางสาว ณัฐทวิมล โสมภา
3 นางสาวกนกวรรณ แก้วมณี
4 นางสาวกาญจนา ปันปิน
5 นางสาวธนภร์ ภิระบรรณ์
6 นางสาวธนาภรณ์ ภิระบรรณ์
7 นางสาวธัญญภรณ์ โพธิ
8 นางสาวปณัฐวรรณ นากปุณบุตร
9 นางสาวรัชฎาพร  ดีทะเล
10 นางสาวอรชา ใจชื่น
11 นางสาวอานันต์ยา บัวประทุม
12 นานายนรินทร์ สุวรรณเจริญ
13 นายณัฐชัย สายวาริน
14 นายธัจสะพณ ปั้นจาด
15 นายปรเมศวร์ ใครบุตร
16 นายวีรภัทร ขำอ่ำ
17 นางสาวศิรินทิพย์ สีสุกไส
18 นายอรกช สิมานุรักษ์
19 นางสาวสุชาดา ชุมแสง
20 นายอธิป แสนใจศรี