เปิดรับสมัคร!!! ผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัคร!!! ผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายให้ความรู้

เรื่อง จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Main Conference ชั้น 1 Citcom

วิทยากรโดย รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์

———————————————-

กำหนดการ

8.30 — 9.00 น.           ลงทะเบียน

9.30 — 10.30 น.         จรรยาบรรณในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

10.30—10.45              พักเบรก

10.45—12.00              จรรยาบรรณในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สมัครออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/MehBju

รายชื่อผู้สนใจเข้าร่วม (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560)

1 นางสาว Sutisa Sittisak
2 นางสาว เกศรินทร์  ทิพย์เพ็ชร์ Katsarin  Tipphet
3 นาย เกษม จันทร์จิตวิริยะ Kasem Chanchitwiriya
4 ดร. เชิดชาย แซ่ฮ่วน choedchai saehuan
5 นาย เนติ พัวสัมพัธ์ Neti phuasamphan
6 นางสาว เพชรดา  ทองเงิน Phetrada  Thongngen
7 ผศ.ดร. เสาวนีย์ เหลืองอร่าม Saowanee Luangaram
8 นางสาว โสรยา ภุมมา Soraya phumma
9 นางสาว กนกพร อินทรนิวาส kanokporn intaranivas
10 นางสาว กัลย์กนิต พิสมยรมย์ Kankanit pisamayarom
11 นาย กูนศุภกิตติ์ สุอรุณ Koonsuppakit su-aroon
12 นาย ขจรพงศ์ อินหันต์ Kajornphong Inhan
13 ดร. ขนิษฐา ศรีเมืองวงศ์ Khanitta Srimuangwong
14 ดร. จงรักษ์ อรรถรัฐ Jongrak Attarat
15 นางสาว ชนกานต์  สืบกระแส Chanakan  Subkrasae
16 นาย ชานนทร์ ขำชุ่ม Chanon Kumchoom
17 ทพญ.ดร. ฐานิต ประสิทธิ์ศักดิ์ Thanit Prasitsak
18 นาย ณัฐพนธ์ มูลเพ็ญ Nattapon Munphen
19 นางสาว ทิพย์วรรณ-ศิริรักษ์ thipawan siriruk
20 นางสาว ทิพยสุคนธ์ คำมี Thipsukon Kummee
21 นาย ธนโชค แสงแก้ว Tanachok Sangkaew
22 นาย ธนวิชญ์ พาทอง Thanawich phathong
23 นางสาว ธนาพร เพิ่มพล Tanaporn Poempon
24 นางสาว ธารทิพย์  จินดาขัด Thantip  Jindakhad
25 นางสาว นภาจริน มากมา Napajarin makma
26 นาย นริศร แก้วตา narison kaewta
27 นางสาว นลิษา ผลทวี Nalisa Phonthawee
28 นางสาว ปณัฐดา นมเนย Panatda nomnoei
29 นางสาว ปณัฐวรรณ นากปุณบุตร Panattawan Nakpoonabutra
30 นางสาว ปรมาภรณ์  ม่วงปัทม์ Paramaporn  Muangpat
31 นางสาว ปลื้มกมล  ภูวนาถศรันญา Pluemkamon  Phuwanatsarunva
32 นางสาว. ปวันรัตน์ มากลั่น Pawanrat maklan
33 นางสาว ปวีณา ทัดทอง Paweena Tudtong
34 ดร. ปาณิสรา Panisara
35 นาย พชร โตสำลี Phatchara Tosamlee
36 นางสาว พัชรินญา นิระโทษะ Patcharinya Niratosa
37 นางสาว พิกุล โกสินทร์ Pikul Kosin
38 นางสาว พิชามญช์  จันธุ Pichamon  Janthu
39 นางสาว พีรดา ผดุงผล Peerada Phadungphon
40 นาย พีระพัฒน์  ปัญญาดี Phiraphat  Punyadi
41 นางสาว ภรณ์ทิวา วิทยารัตน์ Porntiwa wittayarat
42 นาย ภาณุวิทย์ จิตรเกิด Panuwit Jitkird
43 นางสาว ภาวิณี พงษ์ชัยสิทธิ์ Pawinee Phongchaiyasit
44 นางสาว มณีรัตน์ ใสสิน Maneerat Saisin
45 นางสาว มัลลิกา ยาปัน
46 นางสาว วรรณชา  นครคำ Wannacha  Nakhonkam
47 นาย วศิน เนียมใย wasin niamyai
48 นางสาว วัชรา ม่วงประเสริฐ Watchara Maugprasert
49 นางสาว วัชราภรณ์ เอี่ยมละออ Watcharaporn Iamla-or
50 นาย วันชัย หวานเสนาะ Wanchai whansanor
51 นางสาว วิภาณี  ศิลป์ Wipanee  Meesil
52 นางสาว ศนิษตา วิจิตร Sanita vijit
53 นางสาว ศิรินภา บำรุงศรี sirinapa bamrumngsri
54 นาย ศิวณัติ  สอนป้อม Siwanut  Sonpom
55 นางสาว สุชาดา ชุมแสง Suchada Chumsang
56 นางสาว สุณิสา ศรีโสภณ Sunisa srisophon
57 นางสาว สุธิสา สิทธิศักดิ์ Sutisa Sittisak
58 นาง สุนิสา พรหมมณี Sunisa Prommanee
59 นาย สุรเชษฐ์  สุวรรณ Surachet  Suwan
60 นางสาว สุวจี ห่านสกุล Suwajee Hansakul
61 นางสาว สุวิมล พรมชาติ Suwimon Phromchat
62 อ.ทพญ. หทัยรัตน์ เลขะธนะ Hathairat Lekatana
63 นาย อธิป แสนใจศรี Athip Saenjaisri
64 นางสาว อริสา โยมกระโทก Arisa Yomkratok
65 นางสาว อัญมณี คุ้มอิ่ม Aunyamanee Koomim
66 นาย อับดุลฮากัม  ดูมีแด Abdulhakam  Dumidae
67 นางสาว อานันต์ยา บัวประทุม Ananya Buapratoom
68 นาย อินทัช กวยะปาณิก Inthad Kawayapanik