เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ครั้งที่ 1/2561)

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ครั้งที่ 1/2561)

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีโครงการวิจัยในสัตว์ที่จะดำเนินการเท่านั้น ( 20 คน )

กำหนดการฝึกอบรม

ภาคบรรยาย  วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ  ห้องประชุมสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย

  • 09.00 – 10.00 น.     SOPs ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคปฏิบัติ
  • 10.00 – 12.00 น.       อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองฯ

ภาคปฏิบัติ  วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย

  • 13.00 – 16.30 น.     การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/JqhWjG

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560)

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ภาควิชา คณะ
1 กัลย์กนิต พิสมยรมย์ วิทยาศาสตร์การเกษตร เกษตรศาสตร์ฯ
2 พชร โตสำลี วิทยาศาสตร์การประมง เกษตรศาสตร์
3 สุพิชญา ธนิตย์ธีรพันธ์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์