การฝึกอบรมเทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน 2560

การฝึกอบรมเทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน 2560

 

เมื่อวันที่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ  ห้องประชุมสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ที่ผ่านมาสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคปฏิบัติขึ้น โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ในการนี้ มีนิสิตที่สนใจเข้าร่วมจากคณะวิทยาศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมจำนวน 14 คน