ยกเลิกการให้บริการ Disposible Mask

           ยกเลิกการให้บริการ Disposible Mask

ตามที่ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการเลี้ยงสัตว์ทดลอง การบริการพื้นที่ทดลองและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงดูสัตว์ การดูแลสัตว์ระหว่างวิจัยและทดสอบ ให้กับนิสิตนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน การทำวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง ของนิสิตนักศึกษาและนักวิจัยให้มีการปฏิบัติต่อสัตว์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ นั้น

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างจำกัด ทางสถานสัตว์ทดลองฯ จึงของดให้บริการ disposible mask  และขอให้นักวิจัยเป็นผู้จัดเตรียม disposible mask มาเอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป