Animal Procurement

NUCAR SOP No. 01-01 การสั่งสัตว์ทดลอง Effective date: 22nd February 2017

  1. โครงการที่สามารถสั่งสัตว์ทดลองได้ต้องผ่านการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์จาก คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (คกส.) แล้วเท่านั้น และต้องเป็นสัตว์ที่มีชนิด  สายพันธุ์ และเพศตามที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น
  2. ฝ่ายเลขานุการ แจ้งกำหนดวันขนส่งสัตว์ทดลองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ผ่านทาง
   1. เว็บไซต์สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย (http://www.nucar.nu.ac.th)
   2. ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (http://edoc.nu.ac.th)
  3. นักวิจัยที่ต้องการสั่งสัตว์ทดลอง ต้องกรอกแบบฟอร์มสั่งสัตว์ทดลอง (NUCAR F01-01/02 ) ให้ครบถ้วนแล้วส่งมายังฝ่ายเลขานุการ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ก่อนวันรับสัตว์ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันทำการ ยกเว้นในกรณีเร่งด่วนที่ได้รับความเห็นชอบจากประธาน คกส.
  4. เมื่อฝ่ายเลขานุการได้รับแบบฟอร์ม (NUCAR F01-01/02 ) ที่มีการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้
   1. ลงรับเอกสารผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ฯ
   2. ตรวจสอบชื่อนักวิจัย เลขที่โครงการ เลขที่เอกสารรับรอง
   3. ตรวจสอบข้อมูลแหล่งผลิต/ชนิด/สายพันธุ์/เพศ และจำนวนสัตว์ทดลองที่ได้รับการอนุมัติ
   4. แล้วเสนอสัตวแพทย์ประจำสถานสัตว์ทดลองและผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองฯ พิจารณาอนุมัติตามลำดับ

ในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้หัวหน้าโครงการทราบถึงเหตุผลที่ไม่สามารถให้บริการได้พิจารณาการดำเนินการต่อไป

   1. ตรวจสอบจำนวนสัตว์ทดลองที่นักวิจัยมีการใช้ไปแล้วและจำนวนที่ยังสามารถสั่งเพิ่มได้ของนักวิจัย
   2. กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม (NUCAR F01-01/02 ) ในส่วนที่ 3 สำหรับสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย แล้วลงชื่อพร้อมลงวันที่
   3. ฝ่ายเลขานุการโทรศัพท์สอบถามไปยังแหล่งผลิตสัตว์ที่นักวิจัยต้องการสั่งสัตว์ เพื่อขอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายการสัตว์ทดลองที่ต้องการและต้องสอดคล้องกับวันกำหนดขนส่งสัตว์ทดลอง
    1. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-4419699
    2. บริษัทโนมูระ สยาม อินเตอร์เนชันแนล จำกัด โทรศัพท์ 0-2168-8706 โทรสาร 0-2168-8708
   4. ในกรณีที่แหล่งผลิตสามารถจัดส่งให้ได้ตามที่ต้องการ ให้ส่งใบสั่งจองสินค้าไปยังแหล่งผลิตตามแบบฟอร์มของแหล่งผลิตนั้นๆ ในรูปแบบ PDF file และพิมพ์สำเนาในรูปแบบเอกสาร 1 ฉบับแนบไว้กับแบบฟอร์ม (NUCAR F01-01/02 )
   5. ในกรณีที่แหล่งผลิตไม่สามารถจัดส่งให้ได้ตามที่ต้องการให้ฝ่ายเลขานุการทำการประสานงานกับหัวหน้าโครงการเป็นหลักเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการและกำหนดเวลาการขนส่งสัตว์ทดลอง
   6. ในกรณีที่นักวิจัยต้องการขนส่งในวันอื่นที่ไม่ตรงกับวันกำหนดขนส่งสัตว์ทดลองนักวิจัยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการเดินทางขนส่งสัตว์ทดลอง ทั้งนี้การขนส่งสัตว์ทดลองที่ไม่เป็นไปตามกำหนดนั้นต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติการดำเนินการของผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองฯ ก่อนทุกครั้ง
  1. เมื่อได้รับการยืนยันรายการสั่งสัตว์จากแหล่งผลิต
   1. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ จะยืนยันรายการสั่งสัตว์โดยส่งเป็นอีเมลล์ตอบรับ 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 จะเป็นอีเมลล์ยืนยันว่าได้รับใบสั่งจองสัตว์ และอีกฉบับจะเป็นอีเมลล์ยืนยันการว่าสามารถส่งสัตว์ทดลองให้ตามที่ สั่งไป ฝ่ายเลขานุการต้องทำการพิมพ์อีเมลล์ ทั้ง 2 ฉบับ แนบกับแบบฟอร์ม (NUCAR F01-01/02 )
   2. บริษัทโนมูระ สยาม อินเตอร์เนชันแนล จำกัด จะยืนยันรายการสั่งสัตว์โดยจะส่งใบเสนอราคากลับมาทางอีเมลล์เพื่อให้ทางสถานสัตว์ทดลองฯ ยืนยันการสั่งสัตว์ทดลอง ฝ่ายเลขานุการทำการลงนามยืนยันรายการสั่งสัตว์เพื่อยืนยันการสั่งสัตว์ทดลอง แล้วทำการสแกนใบเสนอราคาที่มีการลงลายมือชื่อแล้วส่งกลับไปยังอีเมลล์ของบริษัทและเก็บเอกสารแนบกับแบบฟอร์ม (NUCAR F01-01/02 )
  2. ฝ่ายเลขานุการกรอกข้อมูลเข้าระบบบริหารจัดการการเลี้ยงและใช้สัตว์ ศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการการเลี้ยงและใช้สัตว์ 
  3. หนึ่งสัปดาห์ก่อนวันรับสัตว์ทดลอง ฝ่ายเลขานุการทำการสรุปรายการรับสัตว์ ลงในแบบฟอร์มการรับสัตว์ทดลองและการเตรียมอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ NUCAR F01-05/01 ให้สัตวแพทย์ประจำสถานสัตว์ทดลองพิจารณาและมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

(National Laboratory Animal Center Mahidol University)

ANIMAL PRICE LIST

Mlac:ICR
 
Jan 2017
1. อายุ 3 – 8 สัปดาห์
130
50
บาท
2. อายุ 8 สัปดาห์ขึ้นไป เพิ่มค่าบริการ
90
35
บาท/สัปดาห์
3. หนูท้อง 10-17 วัน
400
150
บาท
4. หนูท้องกำหนดวัน
500
200
บาท
หมายเหตุ : รายการที่ 1 และ 2 กรณีสั่งน้อยกว่า 10 ตัวต่อเพศ คิดค่ากล่องบรรจุ
Mlac:DH
 
Jan 2017
1. น้ำหนักไม่เกิน 300 กรัม
1800
400
บาท
2. น้ำหนัก 301 – 500 กรัม
2000
450
บาท
3. น้ำหนักมากกว่า 500 กรัม
2500
500
บาท
หมายเหตุ : รายการที่ 1 - 3 กรณีสั่งน้อยกว่า 10 ตัวต่อเพศ คิดค่ากล่องบรรจุ
Mlac:NZW
 
Jan 2017
1. น้ำหนัก 1.5 – 2.0 กิโลกรัม
5500
1,000
บาท
2. น้ำหนักมากกว่า 2.0 – 2.5 กิโลกรัม
6000
1,200
บาท