Center For Animal Research Naresuan University

AAALAC INTERNATIONAL ACCREDITATION
Achievement of Accreditation form AAALAC International Naresuan University MARCH 11,2015
THAI IACUC ACCREDITATION
THAI IACUC STANDARD NOVEMBER 1,2015

กำหนดปิดรับโครงการที่ต้องการขอรับการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์รอบเดือนกันยายน 2560 กำหนดปิดรับโครงการที่ต้องการขอรับการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์รอบเดือนกันยายน 2560ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (BLS) ” วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ชั้น 7 ห้อง 719 วิทยากรโดย แพทย์หญิงอินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์ และคณะMOU Agreement NU & Chemon Inc. ม.นเรศวร ลงนามความร่วมมือกับ Chemon Inc. ประเทศเกาหลีใต้ มุ่งเน้นสู่การจัดตั้ง Non-Clinical Testing Center เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 คณะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ทรงคุณวุฒิจาก สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เดินทางไปลงนามใน "ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้ง Non-clinical safety testing services" ร่วมกับ Chemon Inc. ประเทศเกาหลีใต้ โดยจะมีความร่วมมือกันในด้านการพัฒนาบุคลากรภายใต้หลักการ GLP การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และบุคลากร ซึ่งจะมุ่งเน้นการจัดตั้ง Non-Clinical Testing Center ในมหาวิทยาลัยนเรศวรรางวัล TEQ Award 2017 ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพิสิฐพล คำเหลือง เจ้าหน้าที่สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ที่ได้รับรางวัล "รางวัล TEQ Award 2017" สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง ในการนี้ ตัวแทนคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ รก.ผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลอง รวมทั้งตัวแทนกรรมการฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดย นางสาวปุณญริดา สวนภักดี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร