แบบฟอร์มการแจ้งข้อร้องเรียน

  • แบบฟอร์มการแจ้งข้อร้องเรียน
  • หมายเหตุ ข้อร้องเรียน หมายถึง การให้ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานกรณีที่พบว่ามีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่มีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และ/หรือหลักการสากลว่าด้วยจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์