SOPs of NUCAR [ Review SOP ]

  No. Title: Effective
  01-01 1/2/2018
  01-02 การจัดเก็บ การเผยแพร่ มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1/2/2018
  01-03 การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ การเลือกประธาน รองประธาน และองค์ประกอบคณะกรรมการฯ การแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1/2/2018
  01-04 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1/2/2018
  01-05 หน้าที่และความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ประจำหน่วยเลี้ยงสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยนเรศวร  1/2/2018
  01-06 การจัดการเรื่องข้อตกลงการรักษาความลับ การมีผลประโยชน์ขัดกันของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1/2/2018
  01-07 การจัดการข้อมูลประวัติ เอกสารการฝึกอบรม เอกสารการศึกษาดูงาน ภาระงาน การทำลายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1/2/2018
  01-08 การจัดการโครงการและเอกสารที่จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 1/2/2018
  01-09 การพิจารณาโครงการที่ยื่นขอรับการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 1/2/2018
  01-10 การกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการรับรองแล้ว  1/2/2018
  01-11 การร้องเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 1/2/2018
  01-12 การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1/2/2018
  01-13 การเข้าถึงเอกสารโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 1/2/2018
  01-14 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1/2/2018