Center For Animal Research Naresuan University


การประชุมเพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมคุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคารสถานสัตว์ทดลอง

การประชุมเริ่มเวลา 10.30 น. โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษากองคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองอาคาร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย และบริษัทผู้รับเหมา เพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมคุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคารสถานสัตว์ทดลอง