Center For Animal Research Naresuan University


หมดเขต รับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคปฎิบัติต่อสัตว์วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคปฎิบัติต่อสัตว์
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555
จัดโดย สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
ณ ห้องประชุมสัมนาเอกาทศรถ 210 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
1.ดร.อรัญญา จิระวิริยะกุล คณะสหเวชศาสตร์
2.นส. จีราพร บุญสุริยพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์
3.นส. ชมพูนุท เจริญทิม      คณะสหเวชศาสตร์
4.นายประเสริฐพร วารี        คณะสหเวชศาสตร์
5.ดร.เชิดชาย แซ่ฮ่วน คณะสหเวชศาสตร์
6.นางสาวดาราพร อยุ่รองรัตน์ คณะสหเวชศาสตร์
7.นายพิษณุ หนูสุข คณะสหเวชศาสตร์
8.นางสาวณัฐนรี จันทร์สุข คณะสหเวชศาสตร์
9.ทญ.ดร.รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์
10.ทญ.ดร.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
11.ทญ.ดร.วีรญา ตันทนาภรณ์กุล คณะทันตแพทยศาสตร์
12.นางสาวเขมจิรัฎฐ์ โควสุภัทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
13.นางสาวไพลิน พิชา คณะทันตแพทยศาสตร์
14.นางสาวอวัศดาภรณ์ เกตุเห่ง คณะทันตแพทยศาสตร์
15.นายเทพฤทธิ์ ไตรฟื้น คณะทันตแพทยศาสตร์
16.นายธีรวัฒน์ สุขไผ่ตา คณะทันตแพทยศาสตร์
17.นายสรพงษ์ วงษ์น้อย คณะทันตแพทยศาสตร์
18.นายสัญญา เจียมศักดิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
19.นางสาวฐิติญา แสนพันดร คณะเภสัชศาสตร์
20.นางสาวรัตติยา ทองรุ่ง คณะเภสัชศาสตร์
21.นางสาวสรนิยา คำปัญญา คณะเภสัชศาสตร์
22.นางสาวขนิษฐพร ไตรศรัทธ์ คณะเภสัชศาสตร์
23.นางสาวนาตยา ไชยเวียง คณะเภสัชศาสตร์
24.นางสาวภคมน ลาภพานิชยกุล คณะเภสัชศาสตร์
25.ดร.จตุรงค์ สุภาพพร้อม คณะวิทยาศาสตร์
26.นายธราธร ฝายนันทะ คณะวิทยาศาสตร์
27.นายพิทักษ์ แจ่มทิม คณะวิทยาศาสตร์
28.ผศ.ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ คณะวิทยาศาสตร์
29.ดร.สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
30.นส. นิตยา พรมสอน  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
31.นส. สุจิตรา แซ่เตียว  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
32.นส.ภัทรสุดา สีมะชัย  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
33.นางสาวลัดดาวัลย์ ละเลิศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
34.นางสาวศิริพร จันทร์เพชร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
35.นางสาวโสภิต นาอุดม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
36.นายณรงค์ จตุรัส คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
37.นายธเนศ สอนดา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
38.ผศ.ดร.ธารทิพย์ บุญส่ง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
39.ดร.วราภรณ์ เกษกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
40.นางสาวจุรีพร รอบุญ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์