Center For Animal Research Naresuan University


การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลและเทคนิคปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง รุ่นที่ 5” ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2555 บุคลากรสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย นำโดย ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย สพ.ญ.วริศราภรณ์ แตงช้าง และนายปิยะพงษ์ กลมพุก นักวิทยาศาสตร์ประจำสถานสัตว์ทดลอง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลและเทคนิคปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง รุ่นที่ 5” ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและความ สามารถของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับการดูแลและการปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม