Center For Animal Research Naresuan University


การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคปฎิบัติกับสัตว์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศและสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม “การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคปฎิบัติกับสัตว์” เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในด้านจรรยาบรรณและสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงเพิ่อเพิ่มความสามารถของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับการดูแลและการปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยจัดเป็น 2 ช่วงแบ่งเป็นภาคบรรยาย ณ ห้องสัมนาเอกาทศรถ 210 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ และภาคปฎิบัติ ณ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา โดยมอาจารย์ นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม จำนวน 42 คน โดยทางสถานสัตว์ทดลองได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์