Center For Animal Research Naresuan University


การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Ethical Principles for the Use and Care of Animals in Scientific Research)‏

คณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Ethical Principles for the Use and Care of Animals in Scientific Research) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.50 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.ae.kku.ac.th/