Center For Animal Research Naresuan University


สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมชมสถานสัตว์ทดลองฯ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และคณะ เข้าเยี่ยมชมสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย หลังจากชี้แจงบทบาท หน้าที่ของ สวก. รูปแบบใหม่ในด้านของการสนับสนุนทุนงาน วิจัยให้แก่คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลอง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย