Center For Animal Research Naresuan University


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าเยี่ยมชมสถานสัตว์ทดลองฯ

นพ. บุญชัย สมบูรณ์สุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และผู้บริหาร ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ภายหลังเสร็จสิ้นการลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา โดยตัวแทนคณะผู้เข้าเยี่ยมชมบางส่วนได้เข้าชมห้องเลี้ยงและห้องปฎิบัติการภายในของสถาน สัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยอีกด้วย