Center For Animal Research Naresuan University


โครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ทดลอง ครั้งที่ 2

สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย จัดกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ทดลองประจำปี 2556 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย โดยมี รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี โดยมีนิสิต นักวิจัย และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก