Center For Animal Research Naresuan University


สถานสัตว์ทดลองฯ ต้อนรับวิทยากรและนักวิจัยจากศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา วิทยากรและนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองฯ และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับโดยมีการบรรยายสรุป และนำเข้าชมระบบการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถานสัตว์ทดลองฯ