Center For Animal Research Naresuan University


ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาหัวข้อ

ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาหัวข้อ "การใช้สัตว์เศรษฐกิจเพื่องานทางวิทยาศาสตร์" วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 14.00-17.30 ณ ห้อง 203 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์