Center For Animal Research Naresuan University


สถานสัตว์ทดลองให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและยาถ่ายพยาธิหนอนหัวใจ

ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ สถานสัตว์ทดลองให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและยาถ่ายพยาธิหนอนหัวใจ กำหนดการดังนี้ ๑. เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐น. และเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐น. สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ของสถานสัตว์ทดลองร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองอาคารสถานที่ออกตระเวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาถ่ายพยาธิหนอนหัวใจให้กับสุนัขจรจัดในมหาวิทยาลัย โดยในช่วงเวลาดังกล่าวใคร่ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประจำแต่ละตึกให้ความร่วมมือในการจับบังคับสุนัขจรจัด ๒. เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๐๐น. ให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและยาถ่ายพยาธิหนอนหัวใจ ให้กับสุนัขและแมวของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยไม่คิดค่าบริการ ทั้งนี้ผู้สนใจรับบริการสามารถแจ้งความชื่อล่วงหน้าได้ที่ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย โทรศัพท์ ๐๕๕-๙๖๘๖๙๕