Center For Animal Research Naresuan University


การจัดทำแนวปฎิบัติและซักซ้อมความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยได้จัดทำแนวปฏิบัติและได้ทำการซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยในกรณีสัญญาณเตือน (Fire Alarm) ดังและในกรณีที่นิสิต นักวิจัยขอเข้าอาคารเพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.304640966329027.1073741830.284212025038588&type=1