Center For Animal Research Naresuan University


กำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2556

กำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสัมนาเอกาทศรถ 210 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ ---ปิดรับข้อเสนอโครงการที่ขอรับการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ ในวันที่ 30 เมษายน 2556 --- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย โทรศัพท์ 055-968695