Center For Animal Research Naresuan University


สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยต้อนรับคณะผู้บริหารจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย โดยการมี ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ รก.ผอ.ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับองค์กร และการให้บริการของสถานสัตว์ทดลองฯ พร้อมกันนี้ได้นำเข้าชมภายในอาคารสัตว์ทดลองและแนะนำระบบการทำงานต่างๆ ซึ่งทางสถานสัตว์ทดลองฯ จะได้เข้าร่วมโครงการ OECD GLP Evaluation for Laboratories Services ที่จัดโดย TCELS ด้วย