Center For Animal Research Naresuan University


ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ ครั้งที่ 3/2556

การประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ ครั้งที่ 3/2556 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมสัมนาเอกาทศรถ 210 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ