Center For Animal Research Naresuan University


การบรรยายพิเศษเรื่อง “การเขียนโครงการเพื่อขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์”

สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ร่วมกับ คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเขียนโครงการเพื่อขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกรอกแบบฟอร์ม และหลักในการดำเนินการวิจัยในสัตว์ให้อยู่บนหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ และเป็นไปตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนาเอกาทศรถ 210