Center For Animal Research Naresuan University


การฝึกอบรมเทคนิคการปฎิบัติต่อสัตว์

สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดจัดโครงการ “การฝึกอบรมเทคนิคการปฎิบัติต่อสัตว์”ขึ้น ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น ณ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฎิบัติกับสัตว์ทดลองตามหลักจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์ และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ทักษะของนิสิต นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการปฎิบัติกับสัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์ ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม ---->>> http://www.nucar.nu.ac.th/file/tech3/member.pdf