Center For Animal Research Naresuan University


การอบรมเรื่อง “อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของนักวิจัยในการใช้สัตว์ทดลอง”

สถานสัตว์ทดลองได้จัดการอบรมเรื่อง “อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของนักวิจัยในการใช้สัตว์ทดลอง” ในระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสัมนาเอกาทศรถ ๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารเอกาทศรถ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการฯนิสิต นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสัตว์ทดลองและงานด้านอาชีวอนามัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 1. สัตวแพทย์หญิงมณทิพย์ เจตยะคามิน 2. คุณกีรติ ศรวัฒนา 3. คุณอมร อุภาแก้ว 4. คุณยิ่งลักษณ์ เฟื่องมารยาท เป็นวิทยากรบรรยายในวันและเวลาดังกล่าว