Center For Animal Research Naresuan University


การฝึกอบรมเทคนิคปฎิบัติต่อสัตว์ รุ่นที่ 3

สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเทคนิคปฎิบัติต่อสัตว์ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฎิบัติกับสัตว์ทดลองตามหลักจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์ และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ทักษะของนิสิต นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการปฎิบัติกับสัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์ โดยได้รับความอนุเคราห์วิทยากรจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1. สัตวแพทย์หญิง ลลนา พนิตนันท์ 2. นายธนกร ระวังซื่อ 3. น.ส. เสาวนีย์ สัตยดิษฐ์