Center For Animal Research Naresuan University


การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556

เนื่องด้วย สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข จะจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องทิพวรรณบอลรูม โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี นั้น ในการนี้ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองฯ 2. สพ.ญ.วริศราภรณ์ แตงช้าง 3. นางสาวประภัสสร อินทราพงษ์ 4. นางสาวนุชนาถ เหมือนทองดี