Center For Animal Research Naresuan University


การประชุมเพื่อหารือจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับการวิจัยในสัตว์ทดลอง

ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดตั้งสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการเลี้ยงสัตว์ทดลอง การบริการพื้นที่ทดลองและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงดูสัตว์ การดูแลสัตว์ระหว่างการวิจัยและทดสอบ ให้กับนิสิตนักศึกษา และบุคคลากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย นั้น สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือในการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบุคลากรภายในและภายนอกที่เข้ามาใช้บริการในสถานสัตว์ทดลองฯ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของสำนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสอดคล้องกับหลักการดำเนินการของสากล ขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสถานสัตว์ทดลองฯ ที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว