Center For Animal Research Naresuan University


ประชุมคณะกรรมการอาชีวอนามัยฯ ครั้งที่ 2/2556

ณ ห้องประชุมสถานสัตว์ทดลองฯ เวลา 12.00 เป็นต้นไป ในการนี้มีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว