Center For Animal Research Naresuan University


การอบรมการเขียนโครงการเพื่อขอรับการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยและใช้สัตว์ จัดการอบรมการเขียนโครงการเพื่อขอรับการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ขึ้น ณ ห้องสัมนาเอกาทศรถ 210 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเป็นประธานกล่าวเปิดในพิธี ซึ่งในการจัดการอบรมครั้งนี้ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยหลักทางสถิติด้วย ทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก