Center For Animal Research Naresuan University


การฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้บุคลากร

สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย การฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้บุคลากร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 - 14.00น. ณ ห้องประชุมสถานสัตว์ทดลองฯ โดยมี DR. Norman Scholfield เป็นวิทยากรให้ความรู้