Center For Animal Research Naresuan University


ารอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ ร่วมกับสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยจึงได้กำหนดจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2557 โดยแบ่งหัวข้อการอบรมดังเอกสารแนบ เอกสารแนบ