Center For Animal Research Naresuan University


การซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัย

ตามที่ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร สถานสัตว์ทดลองฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอัคคีภัยและการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอัคคีภัย และเพื่อให้บุคลากรและนักวิจัยที่มีการใช้สถานสัตว์ทดลองฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฎิบัติตนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย สถานสัตว์ทดลองฯ จึงได้จัดให้มีการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารสถานสัตว์ทดลองฯ