Center For Animal Research Naresuan University


อบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ โดย ดร.วธู พรหมพิทยารัตน์

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สถานสัตว์ทดลองฯ ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้กับนักวิจัย คณะกรรมการกำกับดูแลฯ และบุคลากรของสถานสัตว์ทดลองฯ