Center For Animal Research Naresuan University


การประชุมภายในสถานสัตว์ทดลอง ครั้งที่ 20/2557

การประชุมภายในสถานสัตว์ทดลอง ครั้งที่ 20/2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสถานสัตว์ทดลองฯ โดยในการนี้หัวข้อการประชุมประกอบไปด้วยการติดตามการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองฯ ได้ชี้แจงถึงประเด็นตัวอย่างที่คณะกรรมการอาชีวอนามัยฯ และคณะกรรมการกำกับดูแลจะเข้าประเมินสถานสัตว์ทดลองฯ ในเดือนเมษายน 2557 ที่จะถึงนี้ เพื่อให้บุคลากรได้มองเห็นภาพรวมในการประเมินและเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและสถานที่เพื่อรองรับการประเมินจากคณะกรรมการทั้งสองชุด