Center For Animal Research Naresuan University


“สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขอนามัยที่น่าอยู่ของชุมชน”

“สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขอนามัยที่น่าอยู่ของชุมชน” ให้บริการทำหมันสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โรคพยาธิหนอนหัวใจ และเห็บหมัด กำหนดการ: วันที่ 23 เมษายน 2557 บริการทำหมัน เวลา 9.00-12.00 น. (จำนวนจำกัด) บริการฉีดวัคซีน เวลา 9.00-16.00 น.