Center For Animal Research Naresuan University


การอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ ความปลอดภัยด้านเคมี

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 11.00- 12.00น. สถานสัตว์ทดลองฯ ได้มีการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในหัวข้อ ความปลอดภัยด้านเคมี โดย ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์