Center For Animal Research Naresuan University


รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองฯ

สถานสัตว์ทดลองจัดให้มีการรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองฯ และ ผศ.ดร.นิวัติเทพาวราพฤกษ์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 เนื่องในวันสงกรานต์ตามธรรมเนียมปฎิบัติทุกปี