Center For Animal Research Naresuan University


การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย ให้กับบุคลากรสถานสัตว์ทดลอง และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ โดย คุณวรางคณา ตาบูรี กรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองฯ วลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสถานสัตว์ทดลองฯ (สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมให้ความรู้ได้ที่ http://www.nucar.nu.ac.th/Handout.php)