Center For Animal Research Naresuan University


คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ เข้าประเมินสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ตัวแทนคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ เข้าประเมินสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย โดยการนำของ รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่อนำข้อมูลเข้านำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ครั้งที่ 4/2557 เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อไป