Center For Animal Research Naresuan University


จกรรม “สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขอนามัยที่น่าอยู่ของชุมชน”

เมื่่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา สถานสัตว์ทดลองฯ ร่วมกับ คณะเกษตรฯ กองอาคารสถานที่ และปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม “สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขอนามัยที่น่าอยู่ของชุมชน” ขึ้น ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการให้บริการทำหมันสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โรคพยาธิหนอนหัวใจ และเห็บหมัด โดยทีมงานสถานสัตว์ทดลองและกองอาคารสถานที่ บริการทำหมันโดยคณะเกษตรฯ และปศุสัตว์จังหวัด