Center For Animal Research Naresuan University


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานเลี้ยงสัตว์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ และหลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) - มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 20 คะแนน - การคิดวิเคราะห์ 40 คะแนน - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 20 คะแนน - การสื่อสารโดยการพูด 20 คะแนน