Center For Animal Research Naresuan University


งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30-12.00 น. สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ร่วมกับภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดให้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ทดลอง ประจำปี 2557 ณ ลานด้านหน้าอาคารสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ทดลองที่นิสิต นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ใช้ในการเรียนการสอน การทดสอบ/วิจัย และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการสนองต่อพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนเรศวร เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน พิธี เวลา 9.10 น. ผศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ จากนั้น ผู้เข้าร่วมงานซึ่งได้แก่ นิสิต นักวิจัยและตัวแทนจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันประกอบพิธีสงฆ์และรับฟังพระธรรมเทศนา โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดเสาหิน จำนวน 9 รูปจากนั้นผู้ร่วมงานร่วมกันใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ในการนี้ ได้มีการรณรงค์ให้ผู้ร่วมงานแต่งกายชุดผ้าไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทย ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี