Center For Animal Research Naresuan University


บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด เข้าเยี่ยมชมสถานสัตว์ทดลองฯ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะทำงานจากบริษัท ป.เคมีเทค จำกัด เข้าเยี่ยมชมสถานสัตว์ทดลองฯ โดยการแนะนำของ อาจารย์ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ คณะเกษตรศาสตร์ ในการนี้ ผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองพร้อมได้ให้การต้อนรับ และ สพ.ญ.วริศราภรณ์ แตงช้าง นำเข้าเยี่ยมชมส่วนเลี้ยงสัตว์ของสถานสัตว์ทดลองฯ