Center For Animal Research Naresuan University


การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยผลิตสัตว์ทดลอง (Vendor Audit)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบไปด้วย 1. ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ 2. ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง 3.สพ.ญ.วริศราภรณ์ แตงช้าง 4. นางสาวนุชนาถ เหมือนทองดี ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยผลิตสัตว์ทดลอง ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีคุณระพี อินปั๋นแก้ว หัวหน้างานตรวจสอบคุณภาพ ให้การต้อนรับ โดยตัวแทนคณะกรรมการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนผลิตสัตว์ทดลองและเข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของศูนย์สัตว์ทดลอง พร้อมกันนี้ได้มีการซักถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของสัตว์ทดลองที่สั่งซื้อจากศูนย์สัตว์ทดลองฯ ที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรแจ้งมายังสถานสัตว์ทดลองฯ