Center For Animal Research Naresuan University


การอบรมเทคนิคปฎิบัติต่อสัตว์ รุ่นที่ 4

สถานสัตว์ทดลองจัดให้มีการอบรมเทคนิคปฎิบัติต่อสัตว์ รุ่นที่ 4 ขึ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยแบ่งออกเป็น ภาคบรรรยาย ณ ห้องประชุมสัมมนาเอกาทศรถ 210 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ เวลา 8.30-12.00 น. โดยมีวิทยากรโดย 1. สพ.ญ.วันทนีย์ รัตนศักดิ์ 2. สพ.ญ.วริศราภรณ์ แตงช้าง และในภาคปฎิบัติ เวลา 13.00 -16.00 น. ณ สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย สถานสัตว์ทดลองฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณธนกร ระวังซื่อ จากคณะสัตวแพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมกับสพ.ญ.วริศราภรณ์ แตงช้าง สัตวแพทย์ประจำสถานสัตว์ทดลอง ซึ่งมีนิสิตและนักวิจัยให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ http://www.nucar.nu.ac.th/Handout.php